Regulamin konkursu Alternatywa modowa

Regulamin konkursu

„Alternatywa modowa”

Portal Altmoda.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact) z siedzibą w Łodzi, 90-602, ul. Zielona 27, NIP 727-27-63-508, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000358777.
 2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 3. Przesyłając odpowiedź konkursową drogą e-mailową, uczestnik poddaje się opisanej w tym dokumencie procedurze regulaminowej i jednocześnie przyjmuje warunki regulaminu konkursu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
 4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na portalu Altmoda.pl lub/i na fanpage’u portalu Altmoda.pl na Facebooku. Konkurs zostanie zorganizowany w kilku częściach (odrębnych konkursach zorganizowanych na zasadach niniejszego regulaminu). Każdorazowo w ogłoszeniu konkursu zawarte zostaną informacje o czasie jego trwania, o terminie i sposobie zgłaszania prac konkursowych i/lub o zasadach pracy jurorów.
 5. W konkursie może wziąć udział każda osoba zarejestrowana na portalu Altmoda.pl czyli spełniająca warunki określone w regulaminie portalu, z wyłączeniem pracowników i współpracowników Fundacji CSR Impact.
 6. W konkursie „Alternatywa modowa” można wziąć udział maksymalnie 3 razy. Dodatkowo, zwycięzca jednego konkursu nie może wziąć już udziału w następnych konkursach z cyklu „Alternatywa modowa”.
 7. Przesłanie odpowiedzi konkursowej przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

2. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy w wyznaczonym terminie przesłać odpowiedź konkursową na adres: projekt@altmoda.pl.
 2. Nadesłanie odpowiedzi konkursowej stanowi jednocześnie deklarację, iż: uczestnik konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu w związku ze zgłoszoną przez nich odpowiedzią konkursową oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu nadesłanych odpowiedzi konkursowych w dowolnym czasie i formie dla celów opisanych szerzej w punkcie 5 tego Regulaminu (Publikowanie odpowiedzi konkursowych).
 3. Termin, do którego można przesyłać odpowiedzi konkursowe, zostanie podany w ogłoszeniu o aktualnym konkursie.

 

3. NAGRODA

 1. Nagroda zostanie przyznana temu uczestnikowi konkursu, który pierwszy prześle poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe lub który najciekawiej odpowie na pytanie, co zostanie ocenione i wybrane przez Jury Konkursu. Reguły wyboru zwycięzcy zostaną opublikowane na portalu w ogłoszeniu o aktualnym konkursie. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę o wartości do 50 zł.
 2. W skład Jury Konkursu wchodzą: Prezeska fundacji – Agata Rudnicka-Reichel, Redakcja portalu – Marta Roskowińska, Promocja projektu – Monika Pabijańska.
 3. Informacja o Zwycięzcy konkursu (zawierająca imię i nazwisko lub nick profilu danej osoby) zostanie opublikowana wraz ze zwycięską odpowiedzią konkursową na portalu Altmoda.pl.
 4. O wygranej w konkursie Organizator poinformuje zwycięzcę drogą mailową, a nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską bądź kurierem.
 5. Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 

4. PUBLIKOWANIE ODPOWIEDZI

 1. Przesłanie odpowiedzi konkursowej oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu w związku z realizacją konkursu, oraz w materiałach promocyjnych portalu Altmoda.pl lub sprawozdawczych wobec instytucji finansującej powstanie portalu: Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Krajowej Instytucji Koordynującej, Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, lub podmioty przez nie upoważnione. Uczestnik Konkursu oświadcza również, iż jest autorem nadesłanej odpowiedzi lub autor odpowiedzi udzielił mu zezwolenia na jej przesłanie na konkurs.
 2. Przesyłając odpowiedź konkursową  uczestnik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie wizerunku przyjmując do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora konkursu. Organizator konkursu jest uprawniony do odrzucenia nadesłanych odpowiedzi uznanych przez niego za niewłaściwe i nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu bez ostrzeżenia i bez konieczności osobnego powiadamiania o tym Uczestnika konkursu.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przesyłania zgłoszeń do konkursu.
 2. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Altmoda.pl i obowiązuje od momentu jego zamieszczenia. Regulamin konkursu nie ulega zmianie w trakcie realizacji poszczególnych części konkursu z wyjątkiem sytuacji, w której występuje konieczność rozwiązania sytuacji problemowych wcześniej nie przewidzianych w regulaminie.
 3. Organizator Konkursu nie odpowiada za jakość nagród, a wszelkie reklamacje odnośnie otrzymanej nagrody będą kierowane za pośrednictwem Organizatora Konkursu bezpośrednio do producenta nagrody.
 4. Inne reklamacje niż w podpunkcie 3 a związane z konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres fundacji CSR Impact (podany na stronie Altmoda.pl) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy konkursu – decyduje data otrzymania przesyłki.
 5. Rozpatrywanie reklamacji przez Organizatora trwa maksymalnie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu drogą pocztową najpóźniej w ciągu 20 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 7. Decyzja Organizatora konkursu co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody zaistniałe w funkcjonowania konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń wynikających z siły wyższej lub którym Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień regulaminu, a także prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 10. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, a także innych nieprawdziwych informacji opartych na przesłanych przez uczestników pracach konkursowych.
 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora konkursu.
 13. Niniejszy konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.

Łódź, dn.30.01.2014 r.

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.