Regulamin konkursu „Alternatywni młodzi”

Regulamin Konkursu

 „Alternatywni młodzi”

konkurs_alternatywni_młodzi

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Strategii i Rozwoju CSR Impact z siedzibą
  w Łodzi, 90-602, ul. Zielona 27, NIP 727-27-63-508, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000358777.
 2. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości konsumentów – uczniów szkół ponadgimnazjalnych – na temat odpowiedzialności  branży odzieżowej.
 3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 4. Przesyłając zdjęcie na konkurs, uczestnik poddaje się opisanej w tym dokumencie procedurze regulaminowej i jednocześnie przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją
  i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
 5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na portalu Altmoda.pl, w terminie: 17.02.2014 r.  – 30.05.2014 r. według harmonogramu:
  1. 17.02-15.04.2014r. – promocja konkursu i zgłoszenia,
  2. 15-30.04.2014 r. – realizacja zadań konkursowych
  3. 1-31.05.2014 r. – głosowanie użytkowników na najlepsze prace i wybór zwycięzców

 

II.            UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

 

 1. W konkursie może wziąć udział każda osoba, z wyłączeniem pracowników i współpracowników Fundacji CSR Impact.
 2. Do konkursu zgłaszać się mogą pięcioosobowe drużyny, składające się z uczniów tej samej klasy
  szkoły ponadgimnazjalnej z terenu całego kraju.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na portalu www.altmoda.pl
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia do przesłania drogą mailową zeskanowanej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
 5.  Aby wziąć udział w Konkursie należy polubić fanpage Altmoda.pl. na Facebooku, zarejestrować się na portalu Altmoda.pl i przesłać swoją pracę konkursową (patrz pkt. III) na adres: promocja@altmoda.pl
 6. Zgłoszenie do Konkursu zostaje przyjęte z chwilą otrzymania drogą e-mailową pracy konkursowej spełniającej warunki określone w pkt. III
 7. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

 • III.           PRACA KONKURSOWADodaj

 

 1. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
 2. Przedmiotem pracy konkursowej jest przeprowadzenie wydarzenia poświęconego odpowiedzialnej modzie.
 3.  Udokumentowanie (zdjęcia, wywiady, nagrania) przeprowadzonego wydarzenia jest warunkiem niezbędnym zgłoszenia do konkursu.
 4. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że drużyna:
 • ­    samodzielnie zrealizowała wydarzenie, którego przedmiotem jest zgłoszenie
 • ­    jest autorem/autorką przesłanego/ opublikowanego zdjęcia, a prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają swoją zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu; uczestnik Konkursu przyjmuje także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu,
 • ­    wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów opisanych szerzej w punkcie 5 tego Regulaminu (Publikowanie zdjęć).

5. Ocena prac konkursowych będzie złożona z 3 etapów:

 1. ocena Jury Konkursu – wybór 12 najciekawszych prac konkursowych,
 2. ocena fanów projektu altmoda.pl na Facebooku – wybór 6 najciekawszych prac;
 3. ocena zalogowanych użytkowników portalu Altmoda.pl – wybór 3 zwycięskich prac.

 

6. W skład Jury Konkursu wchodzą:

 • Koordynator projektu – Janusz Reichel
 • Redakcja portalu – Marta Roskowińska
 • Promocja projektu – Monika Pabijańska

7. Po upływie ostatniego dnia konkursu, oddawanie głosów zostanie zakończone.

 

IV.           NAGRODA

 

 1. Nagroda zostanie przyznana trzem zwycięskim drużynom, które otrzymają największą ilość głosów.
 2. Członkowie trzech zwycięskich drużyn otrzymają nagrody w wysokości do 200 zł każdy.
 3. Najlepsza z drużyn weźmie udział w  warsztatach z zakresu odpowiedzialnej mody; warsztaty zostaną zrealizowane dla klasy, którą reprezentuje najlepsza drużyna.
 4. Informacja o zwycięskich drużynach zostanie opublikowana po zakończeniu Konkursu na portalu www.altmoda.pl
 5. O wygranej w Konkursie Organizator poinformuje zwycięską drużynę drogą mailową, a nagrody zostaną dostarczone w dniu warsztatów z zakresu odpowiedzialnej mody.
 6. Nagrodzona drużyna nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 

V.            PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

 

 1. Zgłoszenie zdjęć, nagrań i filmów do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie przez Fundację CSR Impact, dla celów świadczenia przez Organizatora konkursu usług w portalu altmoda.pl oraz w materiałach promocyjnych lub sprawozdawczych Organizatora konkursu, jak i przez instytucję finansującą powstanie portalu: Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Krajową Instytucję Koordynującą, Biuro Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, lub podmioty przez nie upoważnione; Uczestnik Konkursu oświadcza również, iż osoby, których wizerunek umieścił w pracy konkursowej udzieliły mu takiego zezwolenia.
 2. Przesyłając prace konkursowe Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie wizerunku przyjmując do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu jest uprawniony do odrzucenia zdjęć uznanych przez niego za niewłaściwe i nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu bez ostrzeżenia i bez konieczności osobnego powiadamiania o tym Uczestnika Konkursu.

 

VI.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Altmoda.pl i obowiązuje od momentu jego zamieszczenia.
 2. Organizator Konkursu nie odpowiada za jakość nagród, a wszelkie reklamacje odnośnie otrzymanej nagrody należy kierować do producenta produktu.
 3. Ewentualne inne reklamacje, nieopisane w powyższym punkcie, a związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Fundacji CSR Impact w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy Konkursu. W przypadku przesłania reklamacji decyduje data otrzymania przesyłki.
 4. Reklamacja powinna zawierać opis i powód reklamacji, a także dane osobowe oraz adres korespondencyjny osoby składającej reklamację.
 5. Rozpatrywanie reklamacji przez Organizatora trwa maksymalnie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu drogą pocztową najpóźniej w ciągu 20 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 7. Decyzja Organizatora Konkursu co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody zaistniałe w funkcjonowania Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń wynikających z siły wyższej lub którym Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a także prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 10. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, a także innych nieprawdziwych informacji opartych na przesłanych przez Uczestników pracach konkursowych.
 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora Konkursu.
 13. Niniejszy konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009r.
 14. W razie sporów, mogących powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu, a które nie mogą zostać rozwiązane polubownie, poddane one zostaną do rozstrzygnięcia przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

Kontakt w sprawie Konkursu: „Alternatywni młodzi”:

MONIKA PABIJAŃSKA

promocja@altmoda.pl

695 263 029

Zobacz też:

 

 

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.