Regulamin konkursu Pokaż swój alternatywny styl

Regulamin konkursu

„Pokaż swój alternatywny styl”

Portal Altmoda.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest fundacja Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact) z siedzibą w Łodzi, 90-602, ul. Zielona 27, NIP 727-27-63-508, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000358777.
 2. Celem konkursu jest zainspirowanie użytkowników portalu Altmoda.pl do zaprezentowania własnych rozwiązań z zakresu odpowiedzialnej mody, poprzez przedstawienie zrealizowanego zadania konkursowego w postaci przesłanego zdjęcia/ filmu wraz z opisem.
 3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 4. Przesyłając zdjęcie/ film na konkurs, uczestnik poddaje się opisanej w tym dokumencie procedurze regulaminowej i jednocześnie przyjmuje warunki Regulaminu konkursu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
 5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na portalu Altmoda.pl lub/i na fanpage’u portalu Altmoda.pl na Facebooku. Konkurs zostanie zorganizowany w kilku częściach (odrębnych konkursach zorganizowanych na zasadach niniejszego regulaminu). Każdorazowo w ogłoszeniu konkursu zawarte zostaną informacje o czasie jego trwania, o terminie i sposobie zgłaszania prac konkursowych, o terminie oraz sposobie oddawania głosów na prace konkursowe i/lub o zasadach pracy jurorów.
 6. W konkursie może wziąć udział każda osoba zarejestrowana na portalu Altmoda.pl czyli spełniająca warunki określone w regulaminie portalu, z wyłączeniem pracowników i współpracowników Fundacji CSR Impact.
 7. W konkursie „Pokaż swój alternatywny styl” można wziąć udział maksymalnie 3 razy. Dodatkowo, zwycięzca jednego konkursu nie może wziąć już udziału w następnych konkursach z cyklu „Pokaż swój alternatywny styl”.
 8. Przesłanie pracy konkursowej przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

2. PRACA KONKURSOWA

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową (fotografię/ film wraz z opisem).
 2. Fotografie/ filmy powinny spełniać minimalne warunki techniczne pozwalające na ich czytelną prezentację na stronie internetowej. Prace o bardzo niskiej jakości nie będą zaakceptowane do udziału w konkursie. Plik pracy konkursowej w postaci zdjęcia (preferowany format .jpg lub .png) nie może przekraczać 5MB, natomiast plik w postaci filmu udostępniany jest na portalu w postaci załadowanego linka do materiału opublikowanego w Internecie.
 3. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba przesyłająca zdjęcie/ film:
  •   jest autorem/autorką przesłanego/opublikowanego zdjęcia/ filmu, a osoby sportretowane wyraziły swoją zgodę na zgłoszenie zdjęcia/ filmu z ich udziałem i jego opublikowanie w związku z udziałem w konkursie oraz dla celów reklamowych konkursu; lub
  • jako osoba sportretowana wyraża swoją zgodę na opublikowanie zdjęcia/ filmu w związku z udziałem w konkursie oraz dla celów reklamowych konkursu oraz że autor/autorka przesłanego/opublikowanego zdjęcia/ filmu wyraził/-a swoją zgodę na zgłoszenie zdjęcia/ filmu i jego opublikowanie w związku z udziałem w konkursie oraz dla celów reklamowych konkursu;
  • uczestnik konkursu przyjmuje także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu w związku ze zgłoszoną przez nich pracą konkursową,
  • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu nadesłanych zdjęć/ filmu w dowolnym czasie i formie dla celów opisanych szerzej w punkcie 5 tego Regulaminu (Publikowanie zdjęć/ filmów).
 4. Oceny prac konkursowych dokona w pierwszej fazie każdej części konkursu Jury Konkursu, które zakwalifikuje nie więcej niż 10 prac konkursowych do dalszego udziału w konkursie. W drugiej fazie konkursu wybrane prace konkursowe zostaną następnie umieszczone na fanpage’u Altmoda.pl na Facebooku; fani fanpage’u będą mogli oddawać głos na najciekawszą według nich pracę konkursową poprzez zaznaczanie opcji „Lubię to”. Druga faza konkursu może w kolejnych częściach konkursu zostać przeniesiona z fanpage’u Altmoda.pl na Facebooku na portal Altmoda.pl i wówczas warunki jej przebiegu zostaną dołączone do niniejszego regulaminu lub do ogłoszenia o kolejnej części konkursu.
 5. W skład Jury Konkursu wchodzą: Prezeska fundacji – Agata Rudnicka-Reichel, redakcja portalu – Marta Roskowińska, promocja projektu – Monika Pabijańska.
 6. Głosy oddawane na poszczególne prace konkursowe liczone są z chwilą zakończenia każdej części konkursu. Termin, do którego można oddawać głosy, zostanie podany w ogłoszeniu o każdej kolejnej części konkursu.

 

4. NAGRODA

 1. Nagroda zostanie przyznana temu uczestnikowi danej części konkursu, który otrzyma największą liczbę głosów. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę o wartości do 200 zł.
 2. Informacja o Zwycięzcy konkursu (zawierająca imię i nazwisko lub nick profilu danej osoby) zostanie opublikowana wraz ze zwycięską pracą konkursową na portalu Altmoda.pl.
 3. O wygranej w Konkursie Organizator poinformuje zwycięzcę drogą mailową, a nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską bądź kurierem.
 4. Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ/FILMÓW

 1. Zgłoszenie zdjęcia/ filmu do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu w związku z realizacją konkursu, oraz w materiałach promocyjnych portalu Altmoda.pl lub sprawozdawczych wobec instytucji finansującej powstanie portalu: Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Krajowej Instytucji Koordynującej, Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, lub podmioty przez nie upoważnione. Uczestnik Konkursu oświadcza również, iż autor zdjęcia/ filmu oraz osoby, których wizerunek umieścił w pracy konkursowej udzieliły mu takiego zezwolenia.
 2. Przesyłając zdjęcie/ film  uczestnik konkursu wyraża zgodę na publiczne udostępnianie wizerunku przyjmując do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora konkursu. Organizator Konkursu jest uprawniony do odrzucenia zdjęć/ filmów uznanych przez niego za niewłaściwe i nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu bez ostrzeżenia i bez konieczności osobnego powiadamiania o tym Uczestnika konkursu.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przesyłania zgłoszeń do konkursu.
 2. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Altmoda.pl i obowiązuje od momentu jego zamieszczenia. Regulamin konkursu nie ulega zmianie w trakcie realizacji poszczególnych części konkursu z wyjątkiem sytuacji, w której występuje konieczność rozwiązania sytuacji problemowych wcześniej nie przewidzianych w regulaminie.
 3. Organizator Konkursu nie odpowiada za jakość nagród, a wszelkie reklamacje odnośnie otrzymanej nagrody będą kierowane za pośrednictwem Organizatora Konkursu bezpośrednio do producenta nagrody.
 4. Inne reklamacje niż w podpunkcie 3 a związane z konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres fundacji CSR Impact (podany na stronie Altmoda.pl) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy Konkursu – decyduje data otrzymania przesyłki..
 5. Rozpatrywanie reklamacji przez Organizatora trwa maksymalnie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu drogą pocztową najpóźniej w ciągu 20 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 7. Decyzja Organizatora Konkursu co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody zaistniałe w funkcjonowania Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń wynikających z siły wyższej lub którym Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a także prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 10. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, a także innych nieprawdziwych informacji opartych na przesłanych przez uczestników pracach konkursowych.
 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora Konkursu.
 13. Niniejszy konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.

Łódź, dn.11.02.2014 r.

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.